GDPR

Charang s.r.o. se sídlem Dejvická 14, Praha 6, 16000, IČO 26771713 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, aby jste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, požadovat jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uvedeny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatickému zpracování, mate právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Charang s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a bezpečnostní opatření, abychom Vaše data dostatečně ochránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajů nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon , nebo v případě našich právních zájmů.