Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Charang s.r.o., IČO: 26771713 se sídlem Dejvická 14, 16000 Praha 6 (dále také jen “ubytovatel”), jako správce, zpracovává a chrání poskytnuté osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů (GDPR). Ubytovatel zpracovává osobní údaje získané přímo od subjektů údajů, především od klientů, hostů a dalších ubytovaných osob a dále osobní údaje získané z veřejných zdrojů nebo od třetích osob (např. cestovních kanceláří, on-line portálů. apod.), které jsou oprávněny s ubytovatelem předmětné osobní údaje sdílet.

Ubytovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, emailová adresa, telefonní číslo, účel pobytu, datum příjezdu, datum odjezdu, číslo a typ dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), státní občanství a případné údaje o vízu, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování a při zajišťování chráněných zájmů ubytovatele nebo plnění povinností, uložených právními předpisy, zejména zákonem č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích v platném znění a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění. Dle těchto právních předpisů je ubytovatel povinen uchovávat osobní údaje hosta po dobu nejméně 6 let.

Osobní údaje zpracovává ubytovatel manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a případně prostřednictvím zpracovatelů, pověřených ubytovatelem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Ubytovatel zavádí taková technická, personální a jiná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, nebo k jinému zneužití osobních údajů.

Každá fyzická osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, zpracovávaných ubytovatelem, včetně práva na jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Ubytovatel poskytne podrobnější informace o rozsahu a způsobu zpracovávaných osobních údajů bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti příslušné fyzické osoby. Příslušná osoba se může obrátit se stížností také na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).